Algemene voorwaarden Popsicle Media

Artikel 1 definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Popsicle media
Popsicle Media, ingeschreven bij de KvK onder nummer 75274744.
Opdrachtgever
Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. De Opdrachtgever is een niet natuurlijk persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst
Elke Overeenkomst gesloten tussen Popsicle Media en de Opdrachtgever.
Opdracht
De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Dienst
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Popsicle Media voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Product
Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Popsicle Media.

Artikel 2 werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Popsicle Media en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Popsicle Media, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Popsicle Media en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Popsicle Media zijn overeengekomen.

Indien Popsicle Media niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Popsicle Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 offertes

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Popsicle Media zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Popsicle Media kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Popsicle Media daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Popsicle Media anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Popsicle Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Popsicle Media.

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging en annulering Overeenkomst

Popsicle Media en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Popsicle Media als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

In geval van beëindiging en annulering van de Overeenkomst (daaronder ook begrepen: ontbinding van de Overeenkomst door een omstandigheid die toe te rekenen is aan de Opdrachtgever) al Popsicle Media de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 3 offertes

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Popsicle Media zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Popsicle Media kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Popsicle Media daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Popsicle Media anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Popsicle Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Popsicle Media.

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging en annulering Overeenkomst

Popsicle Media en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Popsicle Media als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

In geval van beëindiging en annulering van de Overeenkomst (daaronder ook begrepen: ontbinding van de Overeenkomst door een omstandigheid die toe te rekenen is aan de Opdrachtgever) al Popsicle Media de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.